Algemene voorwaarden van Wonen in hout B.V.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder
Wonen in hout BV: Wonen in Hout BV

Koper/opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met WONEN IN HOUT BV in contact treedt en die overeenkomst(en) (van opdracht, koop of anderszins) met WONEN IN HOUT BV sluit.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op en bindend voor alle overeenkomsten die WONEN IN HOUT BV aanvaardt en vormen een onlosmakelijk onderdeel hiervan. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met WONEN IN HOUT BV, waarbij derden betrokken worden. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht een (voorafgaande) verwijzing naar eventuele voorwaarden van de koper/opdrachtgever of naar andere algemene voorwaarden. De voorwaarden van de koper/opdrachtgever of verwijzing naar derden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door WONEN IN HOUT BV zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes

Alle offertes en aanbiedingen van WONEN IN HOUT BV zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
WONEN IN HOUT BV kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien: De koper/opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW tenzij anders is aangegeven.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is WONEN IN HOUT BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij WONEN IN HOUT BV anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht WONEN IN HOUT BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Overeenkomst

Een overeenkomst tussen WONEN IN HOUT BV en koper/opdrachtgever komt tot stand op het moment dat beide partijen de offerte c.q. de orderbevestiging c.q. de koopovereenkomst ingevuld en ondertekend hebben en deze in het bezit is van WONEN IN HOUT BV. Op dat moment is er wilsovereenstemming tussen partijen.
Alle gegevens, veronderstellingen, specificaties en alle andere factoren die ten grondslag liggen aan de beslissing van de koper/ opdrachtgever om de overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan WONEN IN HOUT BV, zijn voor risico van de koper/opdrachtgever.
Indien – buiten de gevallen van koop – sprake is van een voortdurende overeenkomst dan wordt deze overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen een bepaalde tijd is overeengekomen.

Artikel 5. Prijs

Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst en voor de betaling één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit vanwege onvoorzienbare omstandigheden, dan is WONEN IN HOUT BV gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
Ingeval toepassing van artikel 5.1. mocht leiden tot een prijsverhoging en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, dan heeft de koper/opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden per aangetekende brief binnen één week nadat WONEN IN HOUT BV kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.De prijs ter zake die van opdracht of de prijs van verkoop zoals opgenomen in de orderbevestiging c.q. koopovereenkomst is – tenzij anders vermeld – de prijs exclusief btw inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens deze Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden niet voor rekening van WONEN IN HOUT BV komen.

Artikel 6. Uitvoering van opdracht

Ingeval van opdracht verplicht WONEN IN HOUT BV zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen en met inzet van al haar expertise uit te voeren overeenkomstig de overeenkomst met koper/opdrachtgever en met de op dat moment bekende stand der wetenschap. Bij de overeenkomst gaat WONEN IN HOUT BV jegens koper/opdrachtgever een inspanningsverbintenis aan en geen resultaatverbintenis.
De koper/opdrachtgever verplicht zich WONEN IN HOUT BV te voorzien van de gevraagde informatie. De koper/opdrachtgever verplicht zich WONEN IN HOUT BV te informeren over alle interne of externe ontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de verstrekte opdracht. Koper/opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.
WONEN IN HOUT BV behoudt zich het recht voor om ter uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.
WONEN IN HOUT BV is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan WONEN IN HOUT BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de koper/opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.

Artikel 7. Wijziging van de opdracht, meerwerk, intrekking

Koper/opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds gezamenlijk besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien dit leidt tot meerwerk, dan brengt WONEN IN HOUT BV dit als een aanvullende opdracht aan koper/opdrachtgever in rekening. Deze aanvullende opdracht zal schriftelijk en/of digitaal aan koper/opdrachtgever worden bevestigd. WONEN IN HOUT BV is hiertoe gerechtigd indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die niet aan WONEN IN HOUT BV kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Annulering

Indien koper/opdrachtgever de overeenkomst annuleert, dan is de koper/opdrachtgever gehouden de tot dan toe verrichte werkzaamheden aan WONEN INHOUT BV en de gefactureerde zaken naar evenredigheid van het totaal verschuldigde aan WONEN IN HOUT BV te voldoen. Het totaal verschuldigde bedrag bij annulering is tenminste 25% van de totale koopsom.

Artikel 9. Oplevering

Indien een termijn is overeengekomen tussen WONEN IN HOUT BV en de koper/opdrachtgever dan is deze afspraak nimmer te beschouwen als fatale termijn of datum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient WONEN IN HOUT BV derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn voor nakoming.
De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging ten gevolge van het niet voldoen door de koper/opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van koper/opdrachtgever te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
Het werk is opgeleverd wanneer WONEN IN HOUT BV aan de koper/opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard en/of het product is afgeleverd op de bouwkavel.
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer uiterlijk 14 werkdagen zijn verstreken nadat de koper/opdrachtgever van WONEN IN HOUT BV schriftelijk de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en geleverd op de bouwkavel en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;

Artikel 10. Betaling

De betalingstermijn bedraagt 10 dagen na datum factuur. WONEN IN HOUT BV is gerechtigd bij niet-betaling of niet-tijdige betaling, althans niet volledige betaling van het factuurbedrag, na de vervaldatum een rente te berekenen van 1,5% per kalendermaand of gedeelte daarvan, onder voorafgaande ingebrekestelling. Tevens komen ten laste van koper/opdrachtgever de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingsmaatregelen, waaronder kosten van recherche, informatie en aanmaningskosten, welke WONEN IN HOUT BV voor het geldend maken van haar rechten voortvloeiend uit deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 550,–.
Ingeval van betalingsverzuim is WONEN IN HOUT BV gerechtigd in elk geval haar prestatieplicht uit hoofde van de overeenkomst ten aanzien waarvan de koper/opdrachtgever tekort schiet op te schorten.
WONEN IN HOUT BV is gerechtigd tot het verzoek van een aanbetaling voor aanvang van de werkzaamheden.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van koper/opdrachtgever, zijn de vorderingen van WONEN IN HOUT BV op koper/opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
WONEN IN HOUT BV heeft het recht de door koper/opdrachtgever gedane betalingen in mindering te brengen van de kosten, vervolgens van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. WONEN IN HOUT BV kan – zonder daardoor in verzuim te komen – een aanbod tot betaling weigeren, als koper/opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. WONEN IN HOUT BV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, als daarbij niet ook de opengevallen en de lopende rente en de kosten worden voldaan.
Voor meerwerk geldt dat WONEN IN HOUT BV een bedrag van 50% als voorschot in rekening mag brengen en een afrekening van het restant bij de eerstvolgende termijn uit het contract.

Artikel 11. Garantie

WONEN IN HOUT BV garandeert de goede werking van het geleverde product. Al het gebruikte hout is van een onberispelijke kwaliteit en reeds gedroogd en behandeld tegen schimmels. Hout is een natuurlijk materiaal en hierdoor kan geen 100% garantie worden gegeven. Dit geldt eveneens voor scheuringen en barsten.

Op de verwerking, behandeling en ontwerp- , bouw-  en constructiefouten wordt de normale wettelijke garantie gegeven, als ook voor gebruikte materialen voor installaties en appendages. Doorgaans zijn hiervoor de fabrieksgaranties van toepassing.
De garanties vervallen indien de koper/ opdrachtgever zich niet aan de eventuele in de garantiebepalingen omschreven voorwaarden/onderhoud voorschriften heeft gehouden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

WONEN IN HOUT BV zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen indien de met de producten meegeleverde garantievoorwaarden van toepassing zijn, in welke situatie de aansprakelijkheid van WONEN IN HOUT BV voor tekortkomingen beperkt zal zijn tot de garantieverplichtingen die zijn omschreven in deze garantievoorwaarden.
De aansprakelijkheid van WONEN IN HOUT BV ten opzichte van koper/opdrachtgever is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover WONEN IN HOUT BV overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk kan worden gehouden, waarbij gevolg-, indirecte en/of immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten.
In geval van schade ten gevolge van werkzaamheden kan WONEN IN HOUT BV enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzettelijke of grove fout.
Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het constateren van de schade, aan WONEN IN HOUT BV te worden gemeld, tenzij de koper/opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
WONEN IN HOUT BV is niet aansprakelijk voor schade, aan koper/opdrachtgever of derden toegebracht door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop WONEN IN HOUT BV geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt eveneens verstaan: gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongeval van de bij de uitvoering van de opdracht betrokken personen, handelend namens of vanwege WONEN IN HOUT BV (zonder dat adequate vervanging op korte termijn mogelijk is), brand, storingen aan en verlies van apparaten of hulpmiddelen, oorlog en Europese sanctioneringen.
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van WONEN IN HOUT BV tot uitvoering van de opdracht opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien WONEN IN HOUT BV op dat moment reeds gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht of diensten heeft geleverd worden deze door WONEN IN HOUT BV bij de koper/opdrachtgever in rekening gebracht, en is de koper/opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. WONEN IN HOUT BV is te allen tijde niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid of gebrekkigheid van door of namens koper/opdrachtgever verstrekte informatie.

Artikel 13. Vrijwaring

De koper/opdrachtgever vrijwaart WONEN IN HOUT BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan WONEN IN HOUT BV toerekenbaar is. Indien WONEN IN HOUT BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de koper/opdrachtgever gehouden WONEN IN HOUT BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de koper/opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is WONEN IN HOUT BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van WONEN IN HOUT BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever.

Artikel 14. Opschorting/ Ontbinding van de overeenkomst

WONEN IN HOUT BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de koper/opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst WONEN IN HOUT BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper/ opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de koper/opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de koper/opdrachtgever niet langer van WONEN IN HOUT BV kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
Indien door de vertraging aan de zijde van de koper/opdrachtgever niet langer van WONEN IN HOUT BV kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is WONEN IN HOUT BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
Indien WONEN IN HOUT BV tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien de ontbinding aan de koper/opdrachtgever toerekenbaar is, is WONEN IN HOUT BV gerechtigd tot vordering van vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien de koper/opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is WONEN IN HOUT BV gerechtigd de overeenkomst terstond te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de koper/opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
In geval van liquidatie, van (het aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de koper/opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper/opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het WONEN IN HOUT BV vrij om de overeenkomst terstond op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van WONEN IN HOUT BV op de koper/opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Geschillen over deze overeenkomst, dan wel over de hieruit voortvloeiende opdrachten zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbank Amsterdam. Deze bepaling heeft te gelden als expliciet forumkeuze beding ex artikel 23 EEX Vo.

Artikel 16. Slotbepalingen

De WONEN IN HOUT BV heeft het recht deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor bestaande overeenkomsten.
Deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden treden in werking op 1 juli 2015. Versie juni 2022.

Wonen in Hout BV Steenhoffstraat 49, 3764 BJ  Soest – www.woneninhout.nl – KvK 60454539 – 8539.1793.0.B.01  – telefoon 035-60 90 90 3

Download de Algemene Voorwaarden van Wonen in Hout BV
 

Samenwerken met ons

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden om zelf een houten huis te (laten) bouwen? Mail ons dan.